ליצירת קשר לחצו נושאים מדעיים
דף הבית

To contact us

Freedom is in Canaan

The Boomerang effect

Every life born from knowledge

Our objective

The Successful Transition

France and God


To go to our blog

Read in music

Others spiritual topics

Science and Faith


Friends sites

הבית של החוברת
הפרק הקודם לפסגה המעבר המוצלח המעבר המוצלח

החופש הוא בכנען


הערות - האמביוולנטיות בין התודעה וההיגיון הקדום שלנו


כולם אולי עכשיו קצת יותר מסוגלים לבחון ולהבין את האמביוולנטיות שההיגיון בהנחייתו מהווה עם ניהול טוב של המצפון. כפי שנראה, אז קל להבין מדוע אסר ה' אלוהים על אדם וחוה לאכול מפרי עץ הדעת טוב ורע, כאשר לא היה להם אפילו מושג על קיומו של אלוהים, וגם לא של המבנה הרגשי שלהם. לכן זה חייב לערער אותנו על אמיתות הקשרים שה' אלוהים היה מסוגל לקיים עם אבותינו, שכן ששת אלפים שנה מאוחר יותר, אנחנו יכולים היום לאמת את הסיבות. בכך האמון שלנו באדון אלוהים חייב להיות מוחלט כדי להתמודד עם העתיד, כי אם הוא דאג לנו בזמנים שבהם אנחנו בעצמנו לא הצלחנו לזהות את אי ההתאמה, תמיכתו תהיה יעילה יותר כעת, כשקל יותר עבור לנו להתקדם במלוא תכליתו באמצעות בנו ראשון נולד


אחד - עלינו לראות במילה תחת אפוטרופסות, את חוסר העקביות הראשון בניהול נכון של התודעה, משום שהמילה אפוטרופסות פירושה שההיגיון הראשוני, המבוסס על אהבה אגוצנטרית, אינו מסוגל בעצמו לייצר את ההתייחסות הרגשית הנכונה כדי לשמור אדם בייעוד גנטי, מתורגם בבירור באמצעות דבר אלוהים. הגבולות המגיבים לייעוד הגנטיקה שלנו מסופקים אז על ידי אפוטרופסות רוחנית דכאנית, הפועלת כמו "בקרת הורים" במדעי המחשב. מאז יצירתו, כל אדם נתון אפוא לשליטתו של ה"אפוטרופסית" הזה, בגלל ההיגיון המייצר בו את מערכת הרגש שלו ומציב אותו מלידה, תחת פיקוח שלא ניתן לעקוף אותו


שלהם - חוסר העקביות השני בין הגיון/אפוטרופוס זה לבין ניהול טוב של המצפון, הוא בדרך התפקוד, שרצונותיו המופקים על ידי ההיגיון בעל אופי אגוצנטרי, חייבים להיות מוגבלים על ידי הפחד מהדחקה. הנזיפה היא שמייצרת בכל אחד מהם, על ידי השפעה רטרואקטיבית, גבולות המותאמים לאינדיבידואליות במערכת הרגשית שלו, ואילו המצפון יכול להיות מנוהל נכון רק על ידי היגיון המביא למערכת הרגשית האנושית ערך השוואתי על ידי ציפייה לפני הפעולה הראשונה שלו, כפי שזו אהבת הזולת

זו הסיבה שישוע התפתה לשווא, מכיוון שנולד מרוח הקודש מרחמה של מרים אמו, המערכת הרגשית שלו נכתבה כולה בלוגיקה אלוהית ולא בשפת היגיון שכר/עונש. כל עודף מצידו, מחוץ לייעוד הגנטי האנושי, היה נותן זכויות מוחלטות לשטן על האנושות כולה, וזו הסיבה שהניצחון הגדול ביותר בכל תולדות האנושות הוא ויישאר בציות לאלוהים מישו עד המוות אל הצלב


שְׁלוֹשָׁה - חוסר העקביות השלישי בין ניהול טוב של המצפון וההיגיון שלנו תחת אפוטרופסות, הוא האפוטרופסות עצמה. הדבר מוטל על האדם, לא כדי להביא לו את הפתרון לטעויותיו, אלא כדי להענישו על שגיאותיו האפשריות, מבלי שיוכל לעשות בהכרח את היחס בין סיבה ותוצאה למצפונו, כל עוד ההיגיון ששוכן ב"ליבו" אינו יכול להביא לו את המפתח לבלבוליו

חוסר הדיוק של ההיגיון הזה יכול, אם כן, להוביל את האדם להצטרך לשלוט בצורה משמעותית יותר במעשה שתוכנת ההרגשות, כדי להשיג תוצאה מקובלת, בעוד שאם ההדרכה מופעלת על ידי מה שכינינו "בקרת הורים", השטן מוצא את עצמו עם הזכות לבקש להעניש אותו

זה מוביל לכל הבלבול שלנו בין האדון אלוהים לבין השומר המדכא הזה, מה שמוביל את חלקם לצנזורה עצמית מוגזמת בתקווה שחייהם יהיו נעימים לאלוהים, בעוד שאחרים בוחרים שלא במודע ללכת בעקבות השומר המדכא הזה ואז להגן על עצמם מפני אלוהים של אהבה, כמו שעשה אדם


ארבע - חוסר העקביות הרביעי בין ניהול טוב של המצפון לבין ההיגיון הראשוני שלנו הוא באופן הניהול של הרגש החיוני ליצירת כל צורה של פעולה

ההיגיון תחת אפוטרופסות אכן מחייב מהאדם הנוגע בדבר להשתלט על רגשותיו כדי לבחור בתחושה, שבה האקט המתוכנת יתקיים בטווח, שהוא יצטרך שוב לשלוט בו כדי להתאים אותו לנסיבות שנתקלו בו; בעוד התודעה דורשת היגיון עם קלט השוואתי שהשלווה הפנימית שלו משמשת מדריך לבחירת התחושה הנכונה, כך ש שהמעשה המתוכנת לתוכה צריך רק להתעדן כדי לייצר את הערך הנכון

זו הסיבה שהעבודה הטובה שמתקבלת על ידי השליטה העצמית, המוכרת יותר כיום בשם מנה רגשית, מסווה מעיניו של האדם הנוגע, לערך המעשה המתוכנת בתחושה, ומסווה מעיני רבים את הייעוד האמיתי של ישו


חוסר העקביות המעטים הללו בהחלט לא היחידים, אך מאפשרים להדגיש עד כמה בישוע המשיח, הרצון האלוהי הוא להביא לנו היגיון בעל אופי זהה למצפון. לכן עלינו, לפני לִכתוֹב מִחָדָשׁ תחושה, להיות מוכנים לנהל את הרגש שמייצרת רוח הקודש באותו אופן כפי שיהיה לאחר שכתובה מחדש על ידי ישוע, מבלי לתקן את הפעולה, כי מעריצים את האב ברוח ובאמת, מרמז שלא ניתן להחיל תיקון על אמת הלב